NEWS & EVENT

รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี

     คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลส์ รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี  และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ของกองทัพเรือ ประจำปี 2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือโดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี


     กระทรวงกลาโหม กำหนดให้มีเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรของกองทัพเรือเพื่อมอบให้แก่บุคคลต่างๆ ที่กองทัพเรือเห็นสมควรหรือผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ